સુરત અને નવસારીના લઘુ, નાના અને મધ્યમ ઉધોગ ધરાવતા એશોશિએશનના પ્રતિનિધિઓ માટે સાંસદ સાથે સંવાદ Footer

સુરત અને નવસારીના લઘુ, નાના અને મધ્યમ ઉધોગ ધરાવતા એશોશિએશનના પ્રતિનિધિઓ માટે સાંસદ સાથે સંવાદ