મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે      

Join Volunteers

Private Bill

#
Date of Introduction Bill Title Current Status Date - Passage/ Withdrawal/ Lapsing
07-Aug-2015 The Writing of Medical Prescriptions in Capital Letters and Opening of Generic Medicines Shops Bill, 2015 Pending  
13-Mar-2015 The Hindu Adoptions and Maintenance (Amendment) Bill, 2015 (Amendment of section 18) Pending  
27-Feb-2015 The Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2015 (Insertion of new section 56A) Pending  
12-Dec-2014 The Abolition of Begging Bill, 2014 Pending  
12-Dec-2014 The Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Insertion of new articles 21B, 21C and 21D) Pending  
12-Dec-2014 The Special Financial Assistance to the State of Gujarat Bill, 2014 Pending