મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે      

Join Volunteers

Parliamentary Committee

 

31 Aug. 2009 :
Member, Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests

21 June 2010 :
Member, Standing Committee on Defence Member, Consultative Committee on Food Processing Industries Member,Standing Co-ordination Committee, Agriculture and Co-operation Department, Gujarat Chairman, District Village Developemnt Agency, Navasari Vice-Chairman, District Village Development Agency, Surat

May, 2014 :
Re-elected to 16th Lok Sabha (2nd term)

1 Sep. 2014 - 11 Aug. 2015 :
Member, Standing Committee on Urban Development

1 Sep. 2014 onwards :
Member, Committee on Government Assurances Member, Consultative Committee, Ministry of Civil Aviation

11 Aug. 2015 onwards :
Member, Standing Committee on Health and Family Welfare Facebook Twitter