નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સુરત દ્વારા ઈન્ડોર સ્ટેડિયમ ખાતે ગણવેશ વિતરણના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

16 December , 2018

નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સુરત દ્વારા ઈન્ડોર સ્ટેડિયમ ખાતે ગણવેશ વિતરણના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.