ભાઠલા હાઈસ્કૂલ ગણદેવી ખાતે "એમ્બ્યુલન્સ અને અનાથ બાળકોના ભણતરના લાભાર્થે ગુજરાતના જાણીતા કલાકાર ગીતાબેન રબારીના ભવ્ય લોક ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

16 December , 2018

ભાઠલા હાઈસ્કૂલ ગણદેવી ખાતે "એમ્બ્યુલન્સ અને અનાથ બાળકોના ભણતરના લાભાર્થે ગુજરાતના જાણીતા કલાકાર ગીતાબેન રબારીના ભવ્ય લોક ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.