સમસ્ત મરાઠા કુણબી પાટીલ સમાજ દ્વારા સાંઈ બાબા નગર, ડીંડોલી ખાતે મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં સમાજના ભાઈઓ તથા બહેનોએ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લીધો હતો.

09 December , 2018

સમસ્ત મરાઠા કુણબી પાટીલ સમાજ દ્વારા સાંઈ બાબા નગર, ડીંડોલી ખાતે મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં સમાજના ભાઈઓ તથા બહેનોએ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લીધો હતો.