અખિલ ભારતીય તેરપંથ યુવક પરિષદ દ્વારા તેરાપંથ ભવન, લીંબાયત ખાતે આયોજિત રક્તદાન શિબિરમાં હાજરી આપી યુવાનોને વધુમાં વધુ રક્તદાન કરવા માટે પ્રેરણા આપી.

09 December , 2018

અખિલ ભારતીય તેરપંથ યુવક પરિષદ દ્વારા તેરાપંથ ભવન, લીંબાયત ખાતે આયોજિત રક્તદાન શિબિરમાં હાજરી આપી યુવાનોને વધુમાં વધુ રક્તદાન કરવા માટે પ્રેરણા આપી.