આજરોજ મને બજરંગ સેના સુરતના સભ્યો દ્વારા અયોધ્યામાં રામમંદિર બનાવવા આવેદનપત્ર સોંપવામાં આવ્યું.

03 December , 2018

આજરોજ મને બજરંગ સેના સુરતના સભ્યો દ્વારા અયોધ્યામાં રામમંદિર બનાવવા આવેદનપત્ર સોંપવામાં આવ્યું.