કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની સિનિયર સીટીઝનો માટે ની વિવિધ યોજનાઓ વિશે માહિતગાર કરવા નવસારી ખાતે "સાંસદ સાથે સંવાદ - સિનિયર સીટીઝનો સાથે" યોજાયો જેમાં ખુબજ મોટી સંખ્યામાં સિનિયર સીટીઝનો હાજર રહ્યા હતા.

02 December , 2018

કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની સિનિયર સીટીઝનો માટે ની વિવિધ યોજનાઓ વિશે માહિતગાર કરવા નવસારી ખાતે "સાંસદ સાથે સંવાદ - સિનિયર સીટીઝનો સાથે" યોજાયો જેમાં ખુબજ મોટી સંખ્યામાં સિનિયર સીટીઝનો હાજર રહ્યા હતા.