ખરવાસા ગામનાં લોકોએ પડતી તકલીફ અને પડતર પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે ગામનાં રહીશો સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી

30 November , 2018

ખરવાસા ગામનાં લોકોએ પડતી તકલીફ અને પડતર પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે ગામનાં રહીશો સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી