ગુજરાત રાજ્ય મહિલા આર્થિક વિકાસ નિગમ લી. અને જીલ્લા પંચાયત નવસારી દ્વારા મહિલાઓના આર્થિક ઉત્થાન માટે મહિલા જાગૃતિ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું

30 November , 2018

ગુજરાત રાજ્ય મહિલા આર્થિક વિકાસ નિગમ લી. અને જીલ્લા પંચાયત નવસારી દ્વારા મહિલાઓના આર્થિક ઉત્થાન માટે મહિલા જાગૃતિ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું