હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ભાટિયા ટોલ પ્લાઝા પર મુસાફરોની સુવિધાઓને ધ્યાનમાં રાખીને હાઇવે નેસ્ટ (મીની) અને વોટર ATM મશીનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.

27 November , 2018

હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ભાટિયા ટોલ પ્લાઝા પર મુસાફરોની સુવિધાઓને ધ્યાનમાં રાખીને હાઇવે નેસ્ટ (મીની) અને વોટર ATM મશીનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.