મધ્યપ્રદેશ સ્થિત કસરાવદ વિધાનસભા ચૂંટણી કાર્યાલય ખાતે કાર્યકર્તાઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી.

21 November , 2018

મધ્યપ્રદેશ સ્થિત કસરાવદ વિધાનસભા ચૂંટણી કાર્યાલય ખાતે કાર્યકર્તાઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી.