મધ્યપ્રદેશની સેંધવા વિધાનસભા જીતવા માટે મધ્યસ્થ ચૂંટણી કાર્યાલય પર શ્રી છોટુ ચૌધરી - (નગર અધ્યક્ષ) શ્રી અલી મનસૂર (અધ્યક્ષ- લઘુમતી મોરચા) અને ભા.જ.પા. પદાધિકારીઓ સાથે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી.

19 November , 2018

મધ્યપ્રદેશની સેંધવા વિધાનસભા જીતવા માટે મધ્યસ્થ ચૂંટણી કાર્યાલય પર શ્રી છોટુ ચૌધરી - (નગર અધ્યક્ષ) શ્રી અલી મનસૂર (અધ્યક્ષ- લઘુમતી મોરચા) અને ભા.જ.પા. પદાધિકારીઓ સાથે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી.