સાંઈબાબા મંદિર, ડીંડોલીથી શિરડી જતા પદયાત્રીઓના સંઘને રવાના કરવામાં આવ્યો જેમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં સાંઈ ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

09 November , 2018

સાંઈબાબા મંદિર, ડીંડોલીથી શિરડી જતા પદયાત્રીઓના સંઘને રવાના કરવામાં આવ્યો જેમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં સાંઈ ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.