નવસારી જીલ્લા સેવાસદન ખાતે દિશાની મીટીંગમાં સખી મંડળના લાભાર્થીઓને ૨,૬૭,૦૦,૦૦૦ રૂ. નું ચેક વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

05 November , 2018

નવસારી જીલ્લા સેવાસદન ખાતે દિશાની મીટીંગમાં સખી મંડળના લાભાર્થીઓને ૨,૬૭,૦૦,૦૦૦ રૂ. નું ચેક વિતરણ કરવામાં આવ્યું.