આજરોજ સુરતના કેબલ ઓપરેટર્સ સાથે સાંસદ સાથે સંવાદ કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં ખુબ જ મોટી સંખ્યામાં ઓપરેટર્સ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

30 October , 2018

આજરોજ સુરતના કેબલ ઓપરેટર્સ સાથે સાંસદ સાથે સંવાદ કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં ખુબ જ મોટી સંખ્યામાં ઓપરેટર્સ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.