નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સુરત સંચાલિત શાળા ક્રમાંક - ૧૪૨ નાં શિક્ષક શ્રી શ્રીરામ દેસલે અને શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પાટીલનો વિદાય સમારોહ યોજાયો.

28 October , 2018

નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સુરત સંચાલિત શાળા ક્રમાંક - ૧૪૨ નાં શિક્ષક શ્રી શ્રીરામ દેસલે અને શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પાટીલનો વિદાય સમારોહ યોજાયો.