નવનિર્માણ પામનાર ઉધના તેરાપંથ ભવનના ભવ્ય ઉદ્ગાટન સમારોહમાં હાજરી આપી.

28 October , 2018

નવનિર્માણ પામનાર ઉધના તેરાપંથ ભવનના ભવ્ય ઉદ્ગાટન સમારોહમાં હાજરી આપી.