સ્નેહસેતુ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, નવસારી દ્વારા "પરંપરાગત ગરબા ગુર્જરી" (આંતર શાળા ગરબા સ્પર્ધા)નું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

27 October , 2018

સ્નેહસેતુ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, નવસારી દ્વારા "પરંપરાગત ગરબા ગુર્જરી" (આંતર શાળા ગરબા સ્પર્ધા)નું આયોજન કરવામાં આવ્યું.