ખારેલ વિભાગ વિવિધ કાર્યકારી સહકારી મંડળી લી. દ્વારા ગણદેવી ખાતે નવા અદ્યતન KSM સુપર માર્કેટનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ યોજાયો.

27 October , 2018

ખારેલ વિભાગ વિવિધ કાર્યકારી સહકારી મંડળી લી. દ્વારા ગણદેવી ખાતે નવા અદ્યતન KSM સુપર માર્કેટનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ યોજાયો.