શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ ગુજરાત સરકાર સંચાલિત ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા (I.T.I.) દ્વારા સુરતના વર્કશોપ-વહીવટી મલ્ટીસ્ટોર બિલ્ડીંગના ભૂમિપૂજનના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

24 October , 2018

શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ ગુજરાત સરકાર સંચાલિત ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા (I.T.I.) દ્વારા સુરતના વર્કશોપ-વહીવટી મલ્ટીસ્ટોર બિલ્ડીંગના ભૂમિપૂજનના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.