ભારતીય જનતા પાર્ટી મહિલા મોરચો, સુરત મહાનગર દ્વારા શેરી ગરબા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

23 October , 2018

ભારતીય જનતા પાર્ટી મહિલા મોરચો, સુરત મહાનગર દ્વારા શેરી ગરબા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.