આપણા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modi સાહેબના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની PVC મટીરીયલમાંથી મહર્ષિ આસ્તિક અને ક્યુબીન મેન્યુફેક્ચરિંગ દ્વારા નિર્મિત કલાકૃતિ ભેટ મળી.

22 October , 2018

આપણા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modi સાહેબના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની PVC મટીરીયલમાંથી મહર્ષિ આસ્તિક અને ક્યુબીન મેન્યુફેક્ચરિંગ દ્વારા નિર્મિત કલાકૃતિ ભેટ મળી.