બિહાર વિકાસ પરિષદ દ્વારા આયોજિત દુર્ગા પૂજામાં જગતજનની માં દુર્ગાના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા.

16 October , 2018

બિહાર વિકાસ પરિષદ દ્વારા આયોજિત દુર્ગા પૂજામાં જગતજનની માં દુર્ગાના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા.