નવલાં નોરતાના ભક્તિ તથા આનંદના સમન્વયના અનોખા તહેવારને ઉજવવા ચીખલી APMC ખાતે આયોજિત ‘ગરબા મહોત્સવ'મા હાજર રહી માઁ જગદંબા સૌ પર પોતાની કૃપા દ્રષ્ટિ બનાવી રાખે તેવી પુરા હૃદયથી પ્રાર્થના કરી હતી

17 October , 2018

નવલાં નોરતાના ભક્તિ તથા આનંદના સમન્વયના અનોખા તહેવારને ઉજવવા ચીખલી APMC ખાતે આયોજિત ‘ગરબા મહોત્સવ'મા હાજર રહી માઁ જગદંબા સૌ પર પોતાની કૃપા દ્રષ્ટિ બનાવી રાખે તેવી પુરા હૃદયથી પ્રાર્થના કરી હતી