દિલ્હી ખાતે યોજાયેલ મિસિસ ઇન્ડિયા લેજેન્સી ક્લાસિક ૨૦૧૮ અને નેશનલ કોસ્ચ્યુમ એવોર્ડ ૨૦૧૮ની સ્પર્ધામાં વિજેતા બનેલ Anjali Jinwala સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત

20 October , 2018

દિલ્હી ખાતે યોજાયેલ મિસિસ ઇન્ડિયા લેજેન્સી ક્લાસિક ૨૦૧૮ અને નેશનલ કોસ્ચ્યુમ એવોર્ડ ૨૦૧૮ની સ્પર્ધામાં વિજેતા બનેલ Anjali Jinwala સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત