માં જગદંબાના આશીર્વાદ મેળવવાના તહેવાર નવરાત્રી મહોત્સવ પર ભટાર ખાતે શિલ્પ મૈત્રી ડાન્સ એકેડેમી દ્વારા આયોજીત "નવરંગ શેરી ગરબા ૨૦૧૮" માં વિવિધ સાર્વજનિક - પ્રાચીન તથા અર્વાચીન રાસ ગરબાઓના સુભગ સમન્વય સમાન કાર્યક્રમમા હાજરી આપી

20 October , 2018

માં જગદંબાના આશીર્વાદ મેળવવાના તહેવાર નવરાત્રી મહોત્સવ પર ભટાર ખાતે શિલ્પ મૈત્રી ડાન્સ એકેડેમી દ્વારા આયોજીત "નવરંગ શેરી ગરબા ૨૦૧૮" માં વિવિધ સાર્વજનિક - પ્રાચીન તથા અર્વાચીન રાસ ગરબાઓના સુભગ સમન્વય સમાન કાર્યક્રમમા હાજરી આપી