"ભારતીય પોલીસ સ્મૃતિ દિવસ" નિમિત્તે નિષ્ઠાવાન અને કર્મનિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી.

21 October , 2018

"ભારતીય પોલીસ સ્મૃતિ દિવસ" નિમિત્તે નિષ્ઠાવાન અને કર્મનિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી.