નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સુરત સંચાલિત શ્રી દાદાસાહેબ ફાળકે શાળા ક્રમાંક ૨૭૭ ડીંડોલીમાં ફરજ બજાવતા શ્રી ભોજરામ પાંડુરંગ ભારંભેજીનો વિદાય સમારંભ યોજાયો

21 October , 2018

નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સુરત સંચાલિત શ્રી દાદાસાહેબ ફાળકે શાળા ક્રમાંક ૨૭૭ ડીંડોલીમાં ફરજ બજાવતા શ્રી ભોજરામ પાંડુરંગ ભારંભેજીનો વિદાય સમારંભ યોજાયો