કરોડો કાર્યકર્તાઓના પ્રેરણાસ્ત્રોત, આધુનિક ભારતના ચાણક્ય તથા Bharatiya Janata Party (BJP) ના માન. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah જી ને જન્મદિવસની અંતઃકરણપૂર્વકની શુભકામનાઓ...

22 October , 2018

કરોડો કાર્યકર્તાઓના પ્રેરણાસ્ત્રોત, આધુનિક ભારતના ચાણક્ય તથા Bharatiya Janata Party (BJP) ના માન. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah જી ને જન્મદિવસની અંતઃકરણપૂર્વકની શુભકામનાઓ...