સ્વસ્તિક ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ અને રોટરી ક્લબ ઓફ બીલીમોરાના સંયુક્ત ઉપક્રમે સ્વર્ગવાહિનીનું લોકાપર્ણ કરવામાં આવ્યું.

14 October , 2018

સ્વસ્તિક ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ અને રોટરી ક્લબ ઓફ બીલીમોરાના સંયુક્ત ઉપક્રમે સ્વર્ગવાહિનીનું લોકાપર્ણ કરવામાં આવ્યું.