વોર્ડ નં ૨૭માં આવેલ ૧૭૭ બૂથ નં શક્તિકેન્દ્ર ઇન્ચાર્જ, બૂથ પ્રમુખ, પેજ પ્રમુખ, પેજ સમિતિ અને કાર્યકર્તાઓ સાથે મીટીંગનું આયોજન કર્યું.

13 October , 2018

વોર્ડ નં ૨૭માં આવેલ ૧૭૭ બૂથ નં શક્તિકેન્દ્ર ઇન્ચાર્જ, બૂથ પ્રમુખ, પેજ પ્રમુખ, પેજ સમિતિ અને કાર્યકર્તાઓ સાથે મીટીંગનું આયોજન કર્યું.