પશ્ચિમ રેલ્વેના GM શ્રી અનીલકુમાર ગુપ્તાજી સાથે આજે દક્ષિણ ગુજરાતના સાંસદો સાથે બેઠક મળી તેમની સાથે રેલ્વેના વિવિધ પ્રશ્નો મુદ્દે ચર્ચા કરી જેમાં રેલ્વેના GM સાહેબે નીચેના મુદ્દે હકારાત્મક પ્રતિસાદ

11 October , 2018

પશ્ચિમ રેલ્વેના GM શ્રી અનીલકુમાર ગુપ્તાજી સાથે આજે દક્ષિણ ગુજરાતના સાંસદો સાથે બેઠક મળી તેમની સાથે રેલ્વેના વિવિધ પ્રશ્નો મુદ્દે ચર્ચા કરી જેમાં રેલ્વેના GM સાહેબે નીચેના મુદ્દે હકારાત્મક પ્રતિસાદ