જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા એંધલ પ્રાથમિક શાળા, ગણદેવી ખાતે જિલ્લા કક્ષાનો વિજ્ઞાન મેળો યોજાયો.

08 October , 2018

જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા એંધલ પ્રાથમિક શાળા, ગણદેવી ખાતે જિલ્લા કક્ષાનો વિજ્ઞાન મેળો યોજાયો.