શ્રી સહસ્ત્રાર્જુન યુવક મંડળ અને હિંગળાજ માતા મહિલા મંડળ દ્વારા ઉધના હરીનગર ખાતે SSK વ્યાપાર મેળા-૨૦૧૮નું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

07 October , 2018

શ્રી સહસ્ત્રાર્જુન યુવક મંડળ અને હિંગળાજ માતા મહિલા મંડળ દ્વારા ઉધના હરીનગર ખાતે SSK વ્યાપાર મેળા-૨૦૧૮નું આયોજન કરવામાં આવ્યું.