સાંસદ સાથે સંવાદ with Seminar on Current Economic Scenario BSEના ચેરમેન શ્રી આશિષકુમાર ચૌહાણજી

06 October , 2018

સાંસદ સાથે સંવાદ with Seminar on Current Economic Scenario BSEના ચેરમેન શ્રી આશિષકુમાર ચૌહાણજી, મહેન્દ્ર કોટક અસેટ મેનેજમેન્ટના એમ.ડી. શ્રી નિલેષભાઈ શાહજી, જોઈન્ટ મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર એન.જે. ઇન્ડિયા ઇન્વેસ્ટ પ્રા.લી.ના શ્રી નીરજભાઈ ચોકસી વગેરેની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો.