વડતાલ મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી બોર્ડના ચેરમેન શ્રી નવતમ પ્રકાશદાસજી સ્વામી, ઇટાળવા મંદિરના કોઠારી સ્વામીશ્રી, વડતાલ ટ્રસ્ટના સુરતમાં આવેલ મંદિરો પૈકી ૬ મંદિરના કોઠારી સ્વામી અને વડતાલ મેનેજીંગ ટ્રસ્ટ બોર્ડના પાવર ઓફ એટર્ની શ્રી ધનેશ કે. શાહજી વગેરે સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી.

05 October , 2018

વડતાલ મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી બોર્ડના ચેરમેન શ્રી નવતમ પ્રકાશદાસજી સ્વામી, ઇટાળવા મંદિરના કોઠારી સ્વામીશ્રી, વડતાલ ટ્રસ્ટના સુરતમાં આવેલ મંદિરો પૈકી ૬ મંદિરના કોઠારી સ્વામી અને વડતાલ મેનેજીંગ ટ્રસ્ટ બોર્ડના પાવર ઓફ એટર્ની શ્રી ધનેશ કે. શાહજી વગેરે સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી.