જીવનની હરપળમાં, મારા દરેક કાર્યમાં, મારી સફળતામાં તારો સાથ છે. મારી જીવનસંગિની બની મારા જીવનને સપ્તરંગી રંગોથી રંગ્યુ. જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.... Wish you a very Happy Birthday Ganga Patil...

16 August , 2018

જીવનની હરપળમાં, મારા દરેક કાર્યમાં, મારી સફળતામાં તારો સાથ છે. મારી જીવનસંગિની બની મારા જીવનને સપ્તરંગી રંગોથી રંગ્યુ. જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.... Wish you a very Happy Birthday Ganga Patil...