કપરાડા અને ધરમપુર તાલુકાની અસ્ટોલ જૂથ પાણી પુરવઠા યોજનાનું ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે વલસાડ ખાતે પધારેલ દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી આદરણીય શ્રી Narendra Modi સાહેબનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.

23 August , 2018

કપરાડા અને ધરમપુર તાલુકાની અસ્ટોલ જૂથ પાણી પુરવઠા યોજનાનું ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે વલસાડ ખાતે પધારેલ દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી આદરણીય શ્રી Narendra Modi સાહેબનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.