ડિસેબલ વેલ્ફર ટ્રસ્ટ ઇન્ડિયા દ્વારા Fy.BCA ના દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓનો પ્રવેશોત્સવ યોજાયો.

24 August , 2018

ડિસેબલ વેલ્ફર ટ્રસ્ટ ઇન્ડિયા દ્વારા Fy.BCA ના દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓનો પ્રવેશોત્સવ યોજાયો.