ગુજરાત પ્રદેશ પ્રભારી માનનીય શ્રી Bhupender Yadav BJP, પ્રદેશ અધ્યક્ષ માનનીય શ્રી Jitu Vaghani જી ની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં સુરત-વલસાડ-નવસારી લોકસભા સીટોની સયુંકત બેઠક યોજાઇ

04 October , 2018

ગુજરાત પ્રદેશ પ્રભારી માનનીય શ્રી Bhupender Yadav BJP, પ્રદેશ અધ્યક્ષ માનનીય શ્રી Jitu Vaghani જી ની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં સુરત-વલસાડ-નવસારી લોકસભા સીટોની સયુંકત બેઠક યોજાઇ