ભારત રત્ન, પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રદ્ધેય સ્વ. શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયીજીના સ્મરણાર્થે ભારતીય જનતા યુવા મોરચા સુરત મહાનગર દ્વારા આયોજિત ફ્રી સર્વ રોગ નિદાન તથા સારવાર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

29 August , 2018

ભારત રત્ન, પૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રદ્ધેય સ્વ. શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયીજીના સ્મરણાર્થે ભારતીય જનતા યુવા મોરચા સુરત મહાનગર દ્વારા આયોજિત ફ્રી સર્વ રોગ નિદાન તથા સારવાર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.