ઓડીશા સમાજ દ્વારા અગામી ૨-૩ સપ્ટેમ્બરે, સરસાણા કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે આયોજીત ઓડીશા પર્વને અનુસંધાને પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ.

30 August , 2018

ઓડીશા સમાજ દ્વારા અગામી ૨-૩ સપ્ટેમ્બરે, સરસાણા કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે આયોજીત ઓડીશા પર્વને અનુસંધાને પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ.