સુરત જવેલરી શો & એકઝીબીશન" નું ઉદ્ગાટન માન. કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનજી અને ગુજરાત સરકારના મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહજી જાડેજાની ઉપસ્થિતિમાં પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય , ઇન્ડોર સ્ટેડીયમ , અઠવાલાઇન્સ , સુરત ખાતે કરવામાં આવ્યું.

02 September , 2018

સુરત જવેલરી શો & એકઝીબીશન" નું ઉદ્ગાટન માન. કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનજી અને ગુજરાત સરકારના મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહજી જાડેજાની ઉપસ્થિતિમાં પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય , ઇન્ડોર સ્ટેડીયમ , અઠવાલાઇન્સ , સુરત ખાતે કરવામાં આવ્યું.