કાંઠા વિભાગ ફ્રેન્ડશીપ ટ્રસ્ટ, નવસારી દ્વારા આયોજિત ગ્રામ પંચાયત શિલ્ડ અર્પણ અને પંચાયતી રાજ પરિસંવાદના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી.

29 September , 2018

કાંઠા વિભાગ ફ્રેન્ડશીપ ટ્રસ્ટ, નવસારી દ્વારા આયોજિત ગ્રામ પંચાયત શિલ્ડ અર્પણ અને પંચાયતી રાજ પરિસંવાદના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી.