અઠવા-અડાજણને જોડતો ગુજરાતનો પ્રથમ નિમાર્ણાધિન “પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય” કેબલ સ્ટેઇડ બ્રિજની લોકાર્પણવિધિ તથા સુરત મહાનગર પાલિકા દ્વારા નિર્મિત વિવિધ લોકાર્પણ તથા અનાવરણવિધિ ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી Fans of Vijay Rupani જી દ્વારા કરવામાં આવી.

03 October , 2018

અઠવા-અડાજણને જોડતો ગુજરાતનો પ્રથમ નિમાર્ણાધિન “પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય” કેબલ સ્ટેઇડ બ્રિજની લોકાર્પણવિધિ તથા સુરત મહાનગર પાલિકા દ્વારા નિર્મિત વિવિધ લોકાર્પણ તથા અનાવરણવિધિ ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી Fans of Vijay Rupaniજી દ્વારા કરવામાં આવી.