જી.સી.ઈ.આર.ટી. ગાંધીનગર, પ્રેરિત જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન સુરત, જીલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી સુરત તેમજ શાળા વિકાસ સંકુલ-૮ (પૂર્ણા) લીંબાયતના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત વિજ્ઞાન, ગણિત અને પર્યાવરણ-૨૦૧૮

06 September , 2018

જી.સી.ઈ.આર.ટી. ગાંધીનગર, પ્રેરિત જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન સુરત, જીલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી સુરત તેમજ શાળા વિકાસ સંકુલ-૮ (પૂર્ણા) લીંબાયતના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત વિજ્ઞાન, ગણિત અને પર્યાવરણ-૨૦૧૮