સાંસદ સાથે સંવાદ-૧૦ અંતર્ગત જી.ડી. હોટેલ ખાતે વિવિધ સમસ્યાઓને લઈને ખૂબ જ વિશાળ સંખ્યામાં આર્કિટેકટ, એન્જીનીયર તથા બિલ્ડર ઉપસ્થિત રહ્યા.

13 September , 2018

સાંસદ સાથે સંવાદ-૧૦ અંતર્ગત જી.ડી. હોટેલ ખાતે વિવિધ સમસ્યાઓને લઈને ખૂબ જ વિશાળ સંખ્યામાં આર્કિટેકટ, એન્જીનીયર તથા બિલ્ડર ઉપસ્થિત રહ્યા.