ગુજરાત અને ઓડિશાની સંસ્કૃતિના સમન્વય કરતાં ઓડિશા પર્વની ઊજવણી માન. કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી Dharmendra Pradhan જી ની ઉપસ્થિતિમાં સૂરતના કન્વેન્શન હોલ ખાતે કરવામાં આવી.

03 September , 2018

ગુજરાત અને ઓડિશાની સંસ્કૃતિના સમન્વય કરતાં ઓડિશા પર્વની ઊજવણી માન. કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી Dharmendra Pradhan જી ની ઉપસ્થિતિમાં સૂરતના કન્વેન્શન હોલ ખાતે કરવામાં આવી.